رسوب شناور شناور هوا را با استفاده از فناوری لامل حل کرد