به عنوان مثال کارخانه بهره برداری هزینه آسیاب اتوماتیک