مواد معدنی در آفریقای جنوبی و آنچه از آنها تشکیل شده است