نحوه ایجاد شکاف بر روی لاینرهای سلول کاری فلوتاسیون مس