چگونه می توان کارخانه های کوچک توپ را برای آینده جستجو کرد