خشک کن دوتایی گرداب نیست که wed9200sq0 را گرم نمی کند