نحوه به دست آوردن خواص کلینکر خوب در کارخانه های عمودی