قرقره مغناطیسی قرقره مغناطیسی را در فرهنگ لغت تعریف می کند